top of page
Shiro Utsuri 61cm F $1200

Shiro Utsuri 61cm F $1200

SU22-1101

Shiro Utsuri 58cm F $850

Shiro Utsuri 58cm F $850

SU22-1102

Gin Rin Goshiki 49cm F $1200 SOLD

Gin Rin Goshiki 49cm F $1200 SOLD

GRG22-1101

Goshiki 55cm F $1200

Goshiki 55cm F $1200

G22-1101

Goshiki 46cm F $650

Goshiki 46cm F $650

G22-1102

Goshiki M 31cm $125

Goshiki M 31cm $125

G21-002

Goshiki 32cm $175

Goshiki 32cm $175

G22-702

Tancho Kohaku 27cm $250

Tancho Kohaku 27cm $250

TK22-701

bottom of page